Om folkhögskola

Folkhögskola – annorlunda vuxenutbildningar

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxenutbildning inom folkbildningen. Vi utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Det finns 155 folkhögskolor i Sverige. Drygt hundra  av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. Ett fyrtiotal folkhögskolor drivs av landsting och regioner. Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Bara i Stockholm finns 29 folkhögskolor.

Folkhögskolans kännetecken

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Folkhögskolorna är självständiga

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. De folkrörelser, ideella organisationer och landsting eller regioner som har huvudmannaskapet för skolan har därför stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten.

Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan arbetar istället efter egna verksamhetsplaner. Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag. Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen:

– Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

– Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt,  kulturellt eller annat ideellt arbete),

– Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället,

– Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

För fler frågor om att studera på folkhögskola:

Folkhögskola.nu

Stockholms Folkhögskolor

Folkbildningsrådet

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation