Asyl och migration i praktiken

2015 kom fler asylsökande än någonsin till Sverige. För att möta dessa människors behov och bidra till en bra start och etablering i det nya samhället kommer Röda Korsets folkhögskola erbjuda en ny kurs till hösten.

Kursen vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete eller frivilligarbete kommer i kontakt med flyktingar och asylsökande och vill skaffa sig kunskaper för att bli tryggare och bättre rustade i mötet med nyanlända.

Kursen har en interkulturell profil och innehåller både teori och praktik. Det pedagogiska upplägget är en blandning av föreläsningar, litteraturstudier och samtal samt praktiska övningar och reflektion.

Kursens mål är att utifrån gedigna kunskaper kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden. Deltagarna ska i sina uppdrag kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kursens innehåll

  • Internationella konventioner
  • Svensk asylprocess
  • Migrationsprocessen
  • Bemötande
  • Konflikthantering

Kurstid
Studierna är på heltid och studiemedelsberättigade. 24 augusti – 20 december 2017. Höstov vecka 44.

Antagningsvillkor
Gymnasiebehörighet eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska och engelska.

Praktisk info
Materialkostnad 1000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. För finansiering kontakta CSN.

Löpande antagning.

KURSANMÄLAN

För mer information kontakta
anna.olsson@redcross.se

Tidigare deltagare berättar om kursen:

 

Hösten 2016 gjorde deltagarna på kursen en podd om asylfrågor. Du kan lyssna här!